Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 141. Порядок допиту свідків

 1. Кожний свідок допитується окремо.
 2. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати у  залі судового засідання під час судового розгляду. Судовий роз  порядник вживає заходів, щоб свідки, яких допитали, не спіл  кувалися з тими, яких суд не допитав.
 3. Перед допитом свідка головуючий у судовому засіданні  встановлює його особу, вік, рід занять, місце проживання, від  ношення до справи і стосунки зі сторонами та іншими особами,  які беруть участь у справі, роз'яснює його права та обов'язки,  встановлені статтею 65 цього Кодексу, з'ясовує, чи не відмов  ляється він з підстав, встановлених законом, від давання по  казань, і під розписку попереджає його про кримінальну відпо  відальність за завідомо неправдиві показання і відмову від да  вання показань.
 4. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, голо  вуючий у судовому засіданні приводить його до такої присяги:

"Я, (ім'я, по батькові, прізвище), присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи".

 1. Присяга проголошується свідком усно, після чого він під  писує текст присяги. Підписаний свідком текст присяги та роз  писка приєднуються до справи.
 2. Допит свідка починається з пропозиції головуючого в су  довому засіданні розповісти все, що йому відомо у цій справі,  після чого першою йому задає питання особа, за клопотанням  якої викликано свідка, а потім інші особи, які беруть участь у  справі.
 3. Свідок, даючи показання, може користуватися записами,  якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та  іншими даними, які важко зберегти в пам'яті. Після допиту ці  записи показуються суду та особам, які беруть участь у справі,  і можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду.
 4. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть за  давати свідкові питання в будь-який час його допиту.

300

 

9. Допитаний свідок залишається у залі судового засідання  до закінчення розгляду справи. Суд може дозволити такому  свідку залишити залу судового засідання до закінчення роз  гляду справи.

 1. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або  наступному судовому засіданні за його клопотанням, за клопо  танням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду.  Під час дослідження інших доказів свідкам можуть задавати  питання сторони, інші особи, які беруть участь у справі, а та  кож суд.
 2. Суд може призначити одночасний допит двох чи більше  свідків для з'ясування причин розбіжності в їхніх показаннях.
 1. Коментована стаття встановлює порядок допиту свідків,  що спрямований на отримання правдивих показань про відомі  свідкам обставини, що належить з'ясувати у справі. Важливи  ми є правила щодо недопустимості перебування в залі судового  засідання під час судового розгляду свідків, які ще не дали по  казань, недопущення спілкування свідків, яких допитали з  тими, що ще не допитані судом. Це виключає вплив інших дже  рел відомостей про обставини справи на показання свідка.
 2. Кожен свідок допитувться окремо. Перед цим головуючий  у судовому засіданні встановлює його особу, вік, рід занять,  місце проживання, відношення до справи і стосунки зі сторона  ми та іншими особами, які беруть участь у справі, роз'яснює  його права та обов'язки, з'ясовує, чи не відмовляється він з під  став, встановлених законом, від давання показань (див. комен  тар до ст. 65 КАС України), і під розписку попереджає його про  кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показан  ня і відмову від давання показань, що встановлена ст.ст. 384-  385 КК України. Якщо перешкод для допиту свідка не встанов  лено, головуючий у судовому засіданні приводить його до при  сяги, яка проголошується свідком усно, після чого він підписує  текст присяги. Підписаний свідком текст присяги та розписка  приєднуються до справи.
 3. Показання свідка - це повідомлення ним у судовому за  сіданні відомостей, які відомі свідку, про обставини, що нале  жить з'ясувати у справі. Свідок дає показання усно. Як виклю  чення він може користуватися записами, якщо його показання  пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які

ЗОЇ

   

важко зберегти в пам'яті. Після допиту ці записи показуються суду та особам, які беруть участь у справі, і можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду. Після викладення відомостей про відомі йому обставини справи свідку задаються питання. Першою йому задає питання особа, за клопотанням якої викликано свідка, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть задавати свідкові питання в будь-який час його допиту.

4. Допитаний свідок залишається у залі судового засідання до закінчення розгляду справи, у тому числі і для забезпечення можливості повторного допиту за його клопотанням, за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Під час дослідження інших доказів свідкам можуть задавати питання сторони, інші особи, які беруть участь у справі, а також суд. Крім того, суд може призначити одночасний допит двох чи більше свідків для з'ясування причин розбіжності в їхніх показаннях. Якщо немає необхідності в подальшій присутності допитаного свідка в залі судового засідання, суд може дозволити йому залишити залу судового засідання і до закінчення розгляду справи.

•ч