Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 152. Судові дебати

 1. Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь  у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обстави  ни і докази, які досліджені в судовому засіданні.
 2. У дебатах першим надається слово позивачеві, його пред  ставнику, а потім - відповідачеві, його представнику.
 3. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет  спору, її представник виступають після сторін у справі.
 4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на пред  мет спору, їхні представники виступають у дебатах після осо  би, на стороні якої вони беруть участь.
 5. За клопотанням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть ви  ступати лише їхні представники.

312

 
 1. Суд не може обмежувати тривалість дебатів певним ча  сом. Головуючий в судовому засіданні може зупинити промов  ця лише тоді, коли він виходить за межі справи, що розгляда  ється. З дозволу суду після закінчення судових дебатів промов  ці можуть обмінятися репліками.
 2. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясу  вання нових обставин, що мають значення для справи, або до  слідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повер  нення до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясу  вання обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати  проводяться у загальному порядку.
 1. Однією з частин (етапів) судового розгляду справи є судові  дебати. Судові дебати - частина судового розгляду, що склада  ється з промов осіб, які беруть участь у справі. Обґрунтовуючи  свою правову позицію, особи, які беруть участь у справі, повин  ні посилатися лише на обставини і докази, які досліджені в су  довому засіданні.
 2. Частинами 2-4 коментованої статті встановлена черговість  виступу з промовами осіб, які беруть участь у справі: першим  надається слово позивачеві, його представнику, а потім - від  повідачеві, його представнику; третя особа, яка заявила само  стійні вимоги на предмет спору, її представник виступають піс  ля сторін у справі; треті особи, які не заявляють самостійних  вимог на предмет спору, їхні представники виступають у деба  тах після особи, на стороні якої вони беруть участь. За клопо  танням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть виступати лише  їхні представники.
 3. Суд не може обмежувати тривалість дебатів певним часом,  але якщо промовець торкається обставин, що не стосуються  справи, головуючий в судовому засіданні може його зупинити.  З дозволу суду після закінчення судових дебатів промовці мо  жуть обмінятися репліками.
 4. Суд може повернутися до етапу судового розгляду справи  по суті, якщо під час судових дебатів виникає необхідність  з'ясування нових обставин, що мають значення для справи,  або дослідження нових доказів, про що постановляється ухва  ла. Після закінчення з'ясування обставин у справі та перевір  ки їх доказами судові дебати проводяться знов, у загальному  порядку.

313