Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта

  1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює експерту його  права та обов'язки, встановлені статтею 66 цього Кодексу, і по  переджає його під розписку про кримінальну відповідальність  за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних  причин від виконання покладених на нього обов'язків.
  2. Головуючий приводить експерта до такої присяги:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості".

  1. Присяга проголошується експертом усно, після чого він  підписує текст присяги. Дія присяги поширюється і на ті ви  падки, коли висновок був складений до її проголошення. Під  писаний експертом текст присяги та розписка приєднуються  до справи.
  2. Якщо експертиза пригшачя^тт "І "і ; •- ,   сул-шш'о розгля  ду, права, ойов язки експерта та його відповідальність роз'яс  нюються головуючим одразу після залучення його до участі в  адміністративному процесі.
  3. Експертам, які працюють в державних експертних уста  новах, роз'яснення прав і обов'язків експерта та приведення

oro до присяги здійснюються керівником експертної установи

                                                                                  291

   

під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта. Засвідчені печаткою експертної установи копії тексту присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов'язками експерта і про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків подаються на вимогу суду.

  1. Коментована стаття встановлює порядок роз'яснення прав  і обов'язків експерта та приведення його до присяги.
  2. Після роз'яснення експерту його прав та обов'язків, вста  новлених ст. 66 КАС України, головуючий попереджує його під  розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправ  дивий висновок та за відмову без поважних причин від виконан  ня покладених на нього обов'язків, що встановлена ст.ст. 384-  385 КК України.
  3. Частина друга коментованої статті містить текст присяги,  до якої головуючий приводить експерта, яка проголошується  експертом усно. Підписаний ним текст присяги та розписка  приєднуються до матеріалів справи. При цьому дія присяги по  ширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її  проголошення.
  4. Якщо ж експертизу призначено вже під час судового роз  гляду,   права,  обов'язки  експерта  та  його  відповідальність  роз'яснюються головуючим одразу після залучення його до  участі в адміністративному процесі.
  5. Якщо експертиза здійснюється експертом державної екс  пертної установи, то роз'яснення йому прав і обов'язків експер  та та приведення до присяги здійснюються керівником екс  пертної установи під час призначення особи на посаду та при  своєння кваліфікації судового експерта. У цьому випадку екс  перта немає потреби приводити до присяги у кожному випадку  призначення експертизи. У разі необхідності засвідчені печат  кою експертної установи копії тексту присяги і розписки про  ознайомлення з правами та обов'язками експерта і про кримі  нальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, за  відмову без поважних причин від виконання покладених на  нього обов'язків представляються суду.

292