Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді

  1. Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених  цим Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у  зв'язку з необхідністю заміни судді (в результаті задоволення  заяви про відвід чи з інших причин) або залучення до участі у  справі інших осіб.
  2. Суд оголошує перерву у зв'язку з необхідністю одержання  нових доказів або в інших необхідних випадках. Тривалість  перерви встановлюється судом залежно від обставин розгляду  справи.
  3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перер  ву в її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідан  ня, про що повідомляє під розписку осіб, які беруть участь у  справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були  присутніми в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у  справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не з'я  вилися або яких суд вперше залучає до участі в адміністра  тивному процесі, викликаються в судове засідання повістка  ми.
  1. При відкладенні розгляду справи суд повинен допитати  свідків, які з'явилися. Тільки у виняткових випадках за ухва  лою суду свідки не допитуються і викликаються знову.
  2. Якщо розгляд справи було відкладено, новий її розгляд  починається спочатку. Якщо сторони не наполягають на по  вторенні пояснень осіб, які беруть участь у справі, наданих ра  ніше, якщо склад суду не змінився і до участі в справі не було  залучено третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на пред  мет спору, суд продовжує провадження у справі зі стадії, на  якій розгляд справи було відкладено.
  3. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, прова  дження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на  якій воно було перервано.

310

 

й. У ході судового розгляду справи можуть виникати певні обставини, за наявності яких проведення необхідних процесуальних дій у цьому судовому засіданні виявляється неможливим або ускладненим. У цьому випадку суд відкладає розгляд справи або оголошує перерву в її розгляді. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви в її розгляді полягає в перенесенні судового розгляду справи на іншу дату і час, які встановлюються судом, при цьому підстави і правові наслідки відкладення розгляду справи та оголошення перерви в її розгляді є різними. Відкладення розгляду справи відбувається у випадках, прямо встановлених КАС України, а також у разі неможливості розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни судді (в результаті задоволення заяви про відвід чи з інших причин) або залучення до участі у справі інших осіб. Випадки оголошення перерви, на відміну від випадків відкладення розгляду справи, крім необхідності одержання нових доказів, встановлюються за розсудом суду.

  1. Відкладення розгляду справи і оголошення перерви від  різняються і за процесуальними наслідками, які вони тягнуть.  Якщо розгляд справи було відкладено, то за загальним прави  лом її новий розгляд починається спочатку. Провадження у  справі зі стадії, на якій розгляд справи було відкладено, мож  ливо лише, коли сторони не наполягають на повторенні пояс  нень осіб, які беруть участь у справі, наданих раніше, якщо  склад суду не змінився і до участі в справі не було залучено тре  тіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.  Якщо ж в розгляді справи було оголошено перерву, то прова  дження у справі після її закінчення завжди продовжується зі  стадії, на якій воно було перервано.
  2. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перер  ву в її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідан  ня, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі, свідків,  експертів, спеціалістів, перекладачів. При відкладенні розгля  ду справи суд повинен допитати свідків, які з'явилися. Свідки,  які з'явилися до суду, не допитуються при відкладенні розгля  ду справи і викликаються знову тільки у виключних випадках,  про що постановляється вмотивована ухвала.

311