Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення

  1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати  (приміщення, спеціально призначеного для ухвалення судових  рішень) для ухвалення рішення у справі, оголосивши орієнтов  ний час його проголошення.
  2. Якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з'я  сувати будь-яку обставину через повторний допит свідків або  через іншу процесуальну дію, суд постановляє ухвалу про по  новлення судового розгляду. Розгляд справи у цьому разі про  вадиться в межах, необхідних для з'ясування обставин, що по  требують додаткової перевірки.
  3. Після закінчення поновленого розгляду справи суд від  криває судові дебати з приводу додатково досліджених обста  вин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або,  якщо проведення необхідних процесуальних дій у цьому судо  вому засіданні виявилося неможливим, постановляє ухвалу  про відкладення розгляду справи чи оголошення перерви.
  1. Ухвалення і оголошення рішення є заключною частиною  судового розгляду справи. Відповідно до норм статті, що комен  тується, після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімна  ти для ухвалення рішення у справі, оголосивши орієнтовний  час його проголошення. Нарадча кімната являє собою примі  щення, що спеціально призначене для ухвалення судових рі  шень і не може одночасно використовуватися для інших цілей.
  2. Під час ухвалення рішення може виникнути необхідність  з'ясувати певну обставину, що здійснюється через повторний  допит свідків або через іншу процесуальну дію. У цьому випад  ку суд постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду  справи, який відбувається в межах, необхідних для з'ясування  цієї обставини.
  3. Після з'ясування обставин, що потребували додаткової пе  ревірки, суд відкриває судові дебати з приводу додатково дослі  джених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення  рішення або, якщо проведення необхідних процесуальних дій  у цьому судовому засіданні виявилося неможливим, постанов  ляє ухвалу про відкладення розгляду справи чи оголошення  перерви.

314