Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 124. Відкриття судового засідання

1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкри  ває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається.

 1. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з ви  кликаних та повідомлених осіб прибув в судове засідання, чи  вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не з'явився, і  повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.
 2. Суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання,  а також перевіряє повноваження посадових, службових осіб,  представників.

1. Судовий розгляд справи провадиться шляхом послідовно  го вчинення судом і учасниками процесу комплексу процесу  альних дій, що складають певні частини (етапи):

 1. підготовча;
 2. розгляд справи по суті;
 3. судові дебати;
 4. ухвалення і оголошення рішення.

2. Коментована стаття містить правові норми, якими регла  ментується  початок  підготовчої частини  судового розгляду  справи, завдання якої є підготовка необхідних умов для розгля  ду і вирішення адміністративної справи по суті.

284

 

Завдання підготовчої частини можна поділити на групи:

 1. перевірка можливості розглянути адміністративну справу  при явці осіб, які беруть участь у справі;
 2. перевірка можливості даного суду розглядати конкретну  адміністративну справу (ст.ст. 27-28 КАС України);
 3. перевірка можливості розглядати конкретну адміністра  тивну справу за наявності даних доказів (ст. 129 КАС України);
 4. роз'яснення учасникам процесу їхніх процесуальних прав  та обов'язків (ст.ст. 125, 130-132, 134 КАС України).
 1. У час, призначений в ухвалі про закінчення підготовчого  провадження і призначення справи до судового розгляду голо  вуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка адміні  стративна справа розглядається.
 2. Частина 3 коментованої статті встановлює порядок пере  вірки явки учасників процесу, що створює умови для розгляду  і вирішення адміністративної справи по змозі в одному судово  му засіданні.

Питання про явку осіб, яких було викликано та повідомлено, чи про вручення судових повісток та повідомлень тим, хто не з'явився, і повідомлення причини їх неприбуття, якщо вони відомі, доповідає судові секретар судового засідання. На підставі цього, з урахуванням положень ст.ст. 128-129 КАС України, суд вирішує питання про можливість продовження судового розгляду справи.

5.  Після доповіді секретаря суд встановлює особи тих, хто  прибув у судове засідання, а також перевіряє повноваження по  садових, службових осіб, представників. За необхідності для  встановлення особи головуючий може вимагати пред'явлення  документів, що посвідчують особу. Для підтвердження повно  важень посадових, службових осіб, представників пред'явля  ються довіреності, документи, які стверджують займану посаду  чи факт родинних, опікунських тощо відносин з особою, інте  реси якої представляють законні представники, ордером, який  виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або догово  ром про надання адвокатом правової допомоги та ін.