Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 145. Дослідження речових доказів

  1. Речові докази оглядаються судом, а також подаються для  ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі необ  хідності - також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи,  яким подані для ознайомлення речові докази, можуть зверну  ти увагу суду на ті чи інші обставини, пов'язані з доказом та  його оглядом.
  2. Протоколи огляду речових доказів, складені в порядку за  безпечення доказів, виконання судового доручення або за ре-

305

   

зультатами огляду доказів на місці, оголошуються в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів.

3. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання з приводу речових доказів експертам, спеціалістам, свідкам, які їх оглядали.

  1. Коментована стаття встановлює порядок дослідження ре  чових доказів, що забезпечує їх безпосереднє сприйняття як су  дом, так і особами, які беруть участь у справі. Речові докази до  сліджуються шляхом їхнього огляду судом, а також поданням  для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі  необхідності - також експертам, спеціалістам і свідкам. У ви  падках, коли наявні протоколи огляду речових доказів, що  складені в порядку забезпечення доказів, виконання судового  доручення або за результатами огляду доказів на місці, то вони  оголошуються у судовому засіданні.
  2. При дослідженні речових доказів особи, які беруть участь  у справі, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини,  пов'язані з доказом та його оглядом, дати свої пояснення з при  воду протоколів огляду речових доказів, що складені в порядку  забезпечення доказів, виконання судового доручення або за ре  зультатами огляду доказів на місці, а також задавати питання з  приводу речових доказів експертам, спеціалістам, свідкам, які  їх оглядали.