Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів

  1. Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису про  водяться в залі судового засідання або в іншому спеціально об  ладнаному для цього приміщенні з відображенням у журналі  судового засідання основних технічних характеристик облад  нання та носіїв інформації і зазначенням часу відтворення (де  монстрації). Після цього суд заслуховує пояснення осіб, які бе  руть участь у справі.
  2. У разі необхідності відтворення звукозапису і демонстра  ція відеозапису можуть бути повторені повністю або у певній  частині.
  3. З метою з'ясування відомостей, що містяться у звуко- і ві-  деозаписах, судом може бути залучено спеціаліста або призна  чено експертизу.

306

 
  1. Заява про фальшивість звуко- і відеозаписів вирішується  в порядку, встановленому щодо заяв про фальшивість письмо  вих доказів.
  2. Під час дослідження звуко- чи відеозапису особистого ха  рактеру застосовуються правила цього Кодексу щодо дослі  дження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних  розмов, телеграм та інших видів кореспонденції.
  1. Різновидом речових доказів є магнітні, електронні та інші  носії інформації, які містять аудіовізуальну інформацію про  обставини, що мають значення для справи (звуко- і відеозапи-  си). Особливості їх дослідження обумовлені перш за все необ  хідністю у наявності відповідного обладнання для їх відтворен  ня (демонстрації), яке відбувається в залі судового засідання  або, якщо він не обладнаний відповідними технічними засоба  ми-в іншому спеціально обладнаному для цього приміщенні  з відображенням у журналі судового засідання основних тех  нічних характеристик обладнання та носіїв інформації і зазна  ченням часу відтворення (демонстрації). Після цього суд заслу  ховує пояснення осіб, які беруть участь у справі.
  2. Сприйняття інформації, що міститься в звуко- і відеозапи  су можливо лише під час його відтворення (демонстрації), який  може виявитися недостатнім для сприйняття ЇЇ судом чи особа  ми, які беруть участь у справі, особливо якщо звуко- і відеоза-  пис має великий хронометраж. Тому у разі необхідності відтво  рення звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути по  вторені повністю або у певній частині.
  3. З метою з'ясування відомостей, що містяться у звуко- і ві-  деозаписах (у випадку їх нерозбірливості, пошкодження тощо)  судом може бути залучено спеціаліста або призначено експер  тизу.