Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі

1. Суд відкладає розгляд справи в разі:

  1. неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь-  кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає  відомостей, що їм вручені повістки;
  2. неприбуття в судове засідання позивача, належним чи  ном повідомленого про дату, час і місце судового розгляду,  якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його  відсутності;

3)  неприбуття в судове засідання відповідача, який не є  суб'єктом владних повноважень, належним чином повідомле  ного про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не  надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

4) якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка  бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не з'явилася.

  1. Неприбуття в судове засідання без поважних причин пред  ставника сторони або третьої особи, які прибули в судове засі  дання, або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є  перешкодою для розгляду справи. Проте за клопотанням сто  рони та з урахуванням обставин у справі суд може відкласти її  розгляд.
  2. У разі повторного неприбуття позивача, належним чином  повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без по  важних причин або без повідомлення ним про причини непри  буття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за  його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.
  3. У разі неприбуття відповідача-суб'єкта владних повнова  жень, належним чином повідомленого про дату, час і місце су  дового розгляду, без поважних причин або без повідомлення  ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і  справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

288

 

5. Наслідки, визначені частинами другою-четвертою цієї статті, застосовуються й у разі, якщо сторона без поважних причин залишить залу судового засідання.

  1. Коментована стаття врегульовує питання щодо наслідків не  прибуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі. В за  лежності від різних підстав таких наслідків може бути три.
  2. По-перше, це обов'язкове відкладення розгляду справи в  разі: 1) неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь-  кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає  відомостей, що їм вручені повістки; 2) неприбуття в судове за  сідання позивача, належним чином повідомленого про дату,  час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви  про розгляд справи за його відсутності; 3) неприбуття в судове  засідання відповідача, який не є суб'єктом владних повнова  жень, належним чином повідомленого про дату, час і місце су  дового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд  справи за його відсутності; 4) якщо суд визнав обов'язковою  особисту участь особи, яка бере участь у справі, у судовому роз  гляді, а вона не з'явилася (ст. 110 КАС України).
  3. По-друге, суд має право відкласти розгляд справи, якщо  без поважних причин не прибув в судове засідання представ  ник сторони або третьої особи, які прибули в судове засідання,  чи ним не повідомлено про причини неприбуття і при цьому  стороною  заявлено  клопотання  про  відкладення  розгляду  справи.
  4. По-третє, суд залишає позовну заяву без розгляду з наслід  ками, що передбачені ст. 155 КАС України, у разі повторного  неприбуття позивача, належним чином повідомленого про дату,  час і місце судового розгляду, без поважних причин або без по  відомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не на  дійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.
  5. У ч. 4 коментованої статті на відміну від випадку непри  буття в судове засідання відповідача, який не є суб'єктом влад  них повноважень, встановлено правило, що у разі неприбуття  відповідача-суб'єкта владних повноважень, належним чином  повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без по  важних причин або без повідомлення ним про причини непри  буття розгляд справи не відкладається і справу може бути ви  рішено на підставі наявних у ній доказів.

10 * Кодекс адміністративного судочинства України"                                                                                                           289

   

6. Наслідки, визначені частинами другою-четвертою коментованої статті, застосовуються й у разі, якщо сторона без поважних причин залишить залу судового засідання.