Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача

1. Головуючий в судовому засіданні роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені статтею 68 цього Ко-

285

   

дексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

2.      Головуючий приводить перекладача до такої присяги:  "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно вико  нувати обов'язки перекладача, використовуючи усі свої про  фесійні можливості".

3.  Присяга проголошується перекладачем усно, після чого  він підписує текст присяги. Підписаний перекладачем текст  присяги та розписка приєднуються до справи.

&№& , _,

1. Коментована стаття встановлює порядок роз'яснення пе  рекладачеві його прав та обов'язків і приведення його до при  сяги.

Ця процесуальна дія здійснюється однією з перших, відразу після відкриття судового засідання - це повинно надати можливість особі, яка не володіє мовою, якою здійснюється адміністративне судочинство (ст. 15 КАС України), вже з самого початку судового розгляду справи розуміти все, що відбувається у судовому засіданні.

2. Після роз'яснення перекладачу його прав та обов'язків,  встановлених ст. 68 КАС України (право відмовитися від участі  в адміністративному судочинстві, якщо він не володіє мовою в  обсязі, необхідному для перекладу, право задавати питання з  метою уточнення перекладу, право на оплату виконаної роботи  та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду,  обов'язок здійснювати повний і правильний переклад, своїм  підписом посвідчувати правильність перекладу в процесуаль  них документах, що вручаються особам, які беруть участь у  справі, в перекладі мовою, якою вони володіють), головуючий  попереджує його під розписку про кримінальну відповідаль  ність за завідомо неправильний переклад і за відмову без по  важних причин від виконання покладених на нього обов'язків,  що встановлена ст.ст. 384-385 КК України.

3.  Частина друга коментованої статі містить текст присяги,  до якої головуючий приводить перекладача, яка проголошуєть  ся перекладачем усно. Підписаний перекладачем текст прися  ги та розписка приєднуються до матеріалів справи.

286