Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 143. Дослідження письмових доказів

  1. Письмові докази, у тому числі протоколи їх огляду, скла  дені за судовим дорученням або в порядку забезпечення дока  зів, оголошуються в судовому засіданні та пред'являються для  ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі необ  хідності - також свідкам, експертам, спеціалістам чи пере  кладачам.
  2. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питан  ня свідкам, експертам, спеціалістам з приводу письмових до  казів.
  3. Якщо доданий до справи або наданий суду особою, яка  бере участь у справі, для ознайомлення документ викликає  сумнів у його достовірності або є фальшивим, особа, яка бере  участь у справі, може просити суд виключити його з числа до  казів і вирішувати справу на підставі інших доказів або вима  гати проведення експертизи.

1. Письмові докази, у тому числі протоколи їх огляду, скла  дені за судовим дорученням або в порядку забезпечення дока  зів, з огляду на необхідність безпосереднього їх дослідження  (див. коментар до ст. 86 КАС України) оголошуються в судово  му засіданні та пред'являються для ознайомлення особам, які  беруть участь у справі, а в разі необхідності - також свідкам,  експертам, спеціалістам чи перекладачам.

  1. При дослідженні письмових доказів особи, які беруть  участь у справі, можуть задавати з приводу письмових доказів  питання свідкам, експертам, спеціалістам.
  2. Якщо особа, яка бере участь у справі, має обґрунтовані  підстави вважати, що досліджуваний документ є недостовір  ним або фальшивим, вона може просити суд виключити його з  числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів  або вимагати проведення експертизи.