Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті

  1. Судовий розгляд справи по суті починається доповіддю  головуючого в судовому засіданні чи судді-доповідача про зміст  позовних вимог, про визнання сторонами певних обставин під  час підготовчого провадження, після чого він з'ясовує: чи під  тримує позивач адміністративний позов, чи визнає його відпо  відач та чи не бажають сторони примиритися.
  2. При розгляді справи за відсутності особи, яка бере участь  у справі, головуючий в судовому засіданні доповідає про її по  зицію щодо позовних вимог, якщо вона викладена в письмових  поясненнях.
  1. Частиною (етапом) судового розгляду справи після підго  товчої виступає розгляд справи по суті. Ця частина займає го  ловне місце серед  інших етапів судового розгляду справи,  оскільки її ціллю є встановлення і перевірка фактичних обста  вин адміністративної справи.
  2. Судовий розгляд справи по суті починається доповіддю го  ловуючого в судовому засіданні чи судді-доповідача, яка має  бути ясною і лаконічною. Після цього він з'ясовує: чи підтри  мує позивач адміністративний позов, чи визнає його відповідач  та чи не бажають сторони примиритися. Мета доповіді - дове  дення змісту адміністративної справи до учасників процесу і  всіх присутніх в залі судового засідання осіб, що надає їм мож  ливість стежити за розвитком адміністративного процесу.
  3. У разі розгляду справи за відсутності особи, яка бере участь  у справі, головуючий в судовому засіданні доповідає також про  її позицію щодо позовних вимог, якщо вона викладена в пись  мових поясненнях.