Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні

  1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим  у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче про  вадження.
  2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового за  сідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчи  нення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністра  тивного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними  обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повно  го, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі,  усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для ви  рішення справи.
  3. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних за  ходів для забезпечення в судовому засіданні належного по  рядку.

283

   
  1. У коментованій статті визначено процесуальне положен  ня головуючого у судовому засіданні. Головуючим у судовому  засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження.
  2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового за  сідання, має право усувати із судового розгляду все, що не має  значення для вирішення справи, вживати необхідних заходів  для забезпечення в судовому засіданні належного порядку.  Його розпорядження є обов'язковими для учасників адміні  стративного процесу та інших осіб, присутніх у судовому засі  данні.
  3. Головуючий у судовому засіданні зобов'язаний так керу  вати ходом судового засідання, щоб створити необхідні умови  для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясуван  ня обставин у справі і забезпечення судового захисту поруше  них прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових від  носин.