Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста

1.  Під час дослідження доказів суд може скористатися  усними консультаціями або письмовими роз'ясненнями спеці  аліста.

  1. Спеціалісту можуть бути задані питання щодо суті нада  них усних консультацій чи письмових роз'яснень. Першою за  дає питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста,  та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у спра  ві. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін,  першими задають питання спеціалісту позивач і його пред  ставник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть  задавати1 спеціалістові питання в будь-який час дослідження  доказів.
  2. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз'яснення  приєднуються до справи.
  1. Коментована стаття встановлює порядок надання спеціа  лістом усних консультацій або письмових роз'яснень. Консуль  тації або роз'яснення спеціаліста не містять відомості про об  ставини, які необхідно встановити при розв'язанні та вирішен  ні адміністративної справи, тобто вони не є джерелами доказів.  Разом з тим спеціаліст, який надаватиме при розгляді справи  консультації з питань, що потребують спеціальних знань і на  вичок чи технічної допомоги, сприяє сприйняттю доказів судом  та особами, які беруть участь у справі.
  2. Після консультації або роз'яснення спеціалісту можуть  бути задані питання щодо суті консультацій чи роз'яснень.  Частиною 2 статті, що коментується, встановлений наступний  порядок надання запитань спеціалісту: пертою задає питання  особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її представ  ник, а потім інші особи, які беруть участь у справі; якщо спеці-

309

   

аліста залучено за клопотанням обох сторін, першими задають питання спеціалісту позивач і його представник; головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть задавати спеціалістові питання в будь-який час дослідження доказів. Підписані спеціалістом роз'яснення приєднуються до матеріалів справи.