Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

  1. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповноліт  ніх свідків проводиться в присутності педагога або батьків,  усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заін  тересовані у справі.
  2. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, голову  ючий роз'яснює обов'язок про необхідність дати правдиві по  казання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від  давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не при  водить до присяги.
  3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з до  зволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати  свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.
  4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об'єктив  ного з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не до  сягли вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за  ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере

302

 

участь у справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість задати йому питання.

1.  У адміністративному судочинстві необхідність участі ма  лолітніх і неповнолітніх свідків виникає нечасто. У зв'язку з  особливостями  сприйняття  дитини  (сприйняття  інформації  часто є поверховим і інформація часто швидко забувається,  можливість значного впливу оточення на сприйняття дитини  через думку друзів, дорослих тощо) суд повинен викликати її  як свідка лише у випадку, коли саме від її показань залежить  правильне вирішення справи.

Коментована стаття встановлює правила допиту малолітніх (які не досягли 14 років) і неповнолітніх (у віці від 14 до 18 років) свідків. Допит малолітніх свідків обов'язково проводиться в присутності педагога або батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі. Допит неповнолітніх свідків проводиться у присутності зазначених осіб за розсудом суду. Педагог, батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальникі), можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.

  1. Свідки, які не досягли шістнадцятирічного віку, з якого  вони підлягають кримінальній відповідальності, за завідомо  неправдиві показання і відмову від давання показань, що вста  новлена ст.ст. 384-385 КК України, не попереджуються про  відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо  неправдиві показання, і не приводяться до присяги. Але це не  звільняє їх від обов'язку дати правдиві показання, про що вони  попереджаються головуючим.
  2. У виняткових випадках, коли це необхідно для об'єктив  ного з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не до  сягли вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за  ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере  участь у справі. Підставами для цього рішення можуть слугува  ти відомості щодо можливого негативного впливу такої особи  на свідка чи про те, що дитина боїться цю особу, що заважатиме  їй давати правдиві показання, тощо. Після повернення цієї осо  би до зали судового засідання головуючий повідомляє її про по  казання цього свідка і надає можливість задати йому питання.

303