• strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Сторінки матеріалу:

 1.  Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх спла­чувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи за­йматися певною діяльністю на строк до трьох років.

 1.  Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займа­тися певною діяльністю на строк до трьох років.

 1.  Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені осо­бою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових пла­тежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

 1.  Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного не- надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо ве­ликих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори

 

 

(обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоє­часною сплатою (фінансові санкції, пеня).

П римітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, збо­рів і інших обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодав­ством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим роз­міром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(Стаття 212 у редакції законів України № 270-УІ від 15 квітня 2008р., № 2756-УІ від 2 грудня 2010р. та № 4025-УІ від 15 листопада 2011 р.)

 1.  Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що внаслідок ухилення від сплати податків, збрів (обов’язкових платежів) бюджети і державні цільові фонди не отримують кошти, необхідні для забезпечення державою потреб суспільства: внутріш­ньої, зовнішньої, екологічної безпеки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури тощо. Крім цього, порушується принцип рівності суб’єктів господарювання, оскільки ті з них, які ухиляються від оподаткування, протиправно одержують конкурентні переваги перед добросовісними платниками податків і зборів, що негативно впливає на розвиток економічних відносин.
 2.  Об’єктом злочину виступають податкові відносини, тобто відносини, які скла­даються між державою і суб’єктами оподаткування на підставі податкових норм, що регулюють установлення, зміну і відміну внесків до бюджетів і державних цільових фондів.
 3.  Предметом виступають грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджетів або державних цільових фондів у виді податків, зборів (обов’язкових платежів). Зазна­чені платежі мають входити до системи оподаткування і бути введеними у встановле­ному законом порядку.
 4.  Відповідальність за ст. 212 КК може наставати лише за сукупності обов’язкових умов, коли:

несплачені податки, збори (обов’язкові платежі) входять у систему оподаткування і введені в установленому законом порядку;

об’єкт оподаткування передбачений відповідним законом;

платник податку, збору (обов’язкового платежу) визначений як такий відповідним законом;

механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), їх ставки та піль­ги щодо оподаткування визначені законами про оподаткування (див. п. 2 ППВСУ «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов ’язкових платежів» від 8 жовтня 2004р. № 15).

 1.  Входження обов’язкового платежу до системи оподаткування означає його належність до загальнообов’язкових або місцевих податків чи зборів, що справляють­ся в установленому ПдК порядку. Згідно зі ст. 6 ПдК податком є обов’язковий, без­умовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку від­повідно до ПдК. Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені ПдК і є обов’язковими до сплати на всій території України, крім випадків, передбачених ПдК (п. 8.2 ст. 8 ПдК). Ними є: 1) податок на прибуток підприємств; 2) податок на доходи фізичних осіб; 3) податок на додану вартість; 4) акцизний податок; 5) збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 6) екологічний податок; 7) рентна плата за тран­спортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопро- дуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; 8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конден­сат, що видобуваються в Україні; 9) плата за користування надрами; 10) плата за землю; 11) збір за користування радіочастотним ресурсом України; 12) збір за спеці­альне використання води; 13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 14) фіксований сільськогосподарський податок; 15) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 16) мито; 17) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфіко­ваними когенераційними установками; 18) збір у вигляді цільової надбавки до діючо­го тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (ст. 9 ПдК).

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПдК, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території від­повідних територіальних громад (ст. 8.3 ст. 8 ПдК). Стаття 10 ПдК передбачає такий перелік місцевих податків: 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ді­лянки; 2) єдиний податок. До місцевих зборів належать: 1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 2) збір за місця для паркування транспортних за­собів; 3) туристичний збір.

Установлений ПдК перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів є ви­черпним, установлення загальнодержавних і місцевих податків і зборів, не передба­чених ПдК, забороняється (п. 1.1 ст. 1, п. 9.4 ст. 9, п. 10.5 ст. 10 ПдК). Тому за ст. 212 КК не може наставати відповідальність за несплату інших, окрім передбачених ПдК, податків і зборів.

 1. Введення обов ’язкових платежів в установленому законом порядку - це вста­новлення у порядку, передбаченому ПдК, щодо певного податку або збору: об’єкта оподаткування, його платника, механізму справляння, його ставки та пільг щодо опо­даткування. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не перед­бачено ПдК, сплаті не підлягають (п. 4.2 ст. 4 ПдК). Згідно з п. 4.1.9 ст. 4 ПдК зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, у якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

З викладеного випливає, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК, не можуть бути кошти у виді податків або зборів, які не встановлені ПдК або введені з порушенням податкового законодавства, у тому числі підп. 4.1.9 ст. 4 ПдК.