Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

             Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повнова­жень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених частиною другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

             Застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого або перевищен­ня дисциплінарної влади, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

             Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені із застосуванням зброї, а також діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

             Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

             Про безпосередній об’єкт див. ст. 423 КК. Додатковий об ’єкт - життя, здоров’я, честь та гідність потерпілих.

             З об’єктивної сторони злочин вчиняється шляхом: 1) перевищення влади чи службових повноважень (ч. 1 ст. 424 КК); 2) застосування нестатутних заходів впли­ву щодо підлеглого (ч. 2 ст. 424 КК); 3) перевищення дисциплінарної влади (ч. 2 ст. 424 КК); 4) вчинення діянь, передбачених частинами 1 і 3 ст. 424 КК, із застосуванням зброї.

Перевищення влади чи службових повноважень полягає в умисному вчиненні військовою службовою особою дій, які явно виходять за межі прав і повноважень, наданих їй законом, військовими статутами, положеннями, інструкціями, наказами командування. У зв’язку із цим для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який коментується, необхідно встановити всі фактичні обставини, у тому числі службовий стан особи, обвинуваченої у перевищенні влади чи службових повноважень, її поведінку до вчинення злочину, мотив, мету і характер вчинених дій, їх зв’язок із службовим становищем.

Перевищення влади чи службових повноважень може полягати: 1) у вчиненні дій, які входять до компетенції вищестоящого начальника або військової службової особи іншого органу (відомства); 2) у вчиненні дій, що визнаються правомірними тільки за наявності певних умов, які у цьому випадку відсутні; 3) у вчиненні дій, які ніхто не мав права виконувати і вирішувати.

Дисциплінарна влада - це сукупність прав і обов’язків командирів (начальників) щодо застосування заходів заохочення і стягнення з метою виховання військовослуж­бовців, забезпечення високої військової дисципліни і попередження її порушень. Дисциплінарна влада встановлена Дисциплінарним статутом Збройних Сил України від 24 березня 1999 р. Кожний командир (начальник) може заохочувати військово­службовців або застосовувати до них стягнення тільки у тому обсязі і порядку, які передбачені дисциплінарним статутом, і тільки на тих осіб, на яких поширюється його дисциплінарна влада, за наявності до цього підстав і в інтересах служби - для підтримання військової дисципліни і статутного порядку, виховання військовослуж­бовців, стимулювання їх відповідної поведінки та ін. Тому дисциплінарна влада буде перевищена, якщо командир застосував стягнення, що може бути застосовано лише вищестоящим начальником; застосував стягнення за критику; з метою зведення осо­бистих рахунків та ін.

Нестатутні засоби впливу щодо підлеглого (ч. 2 ст. 424 КК) за своєю суттю є гру­бим порушенням дисциплінарної влади. Вони можуть виражатися у застосуванні стягнень з метою принизити гідність підлеглого, у застосуванні насилля для наведення «порядку» в частині та ін.

Під насильством щодо підлеглого слід розуміти як фізичне, так і психічне насильство.

Істотною шкодою, якщо вона полягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в двісті п’ ятдесят і більше разів перевищує н. м. д. г. (див. п. 2 при­мітки до ст. 423 КК). Крім матеріального вираження (прямі матеріальні збитки - знищення чи пошкодження військового майна) істотна шкода може мати і нематеріальний характер (невиконання бойового завдання і т. ін.).

Питання про те, що необхідно розуміти під тяжкими наслідками, вирішується у кожному конкретному випадку на підставі всіх матеріалів справи з урахуванням спричиненої злочином шкоди. У разі якщо шкода має матеріальний характер, то тяж­кими наслідками вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує н. м. д. г. (див. п. 2 примітки до ст. 423 КК).

Під зброєю розуміються предмети, призначені для ураження цілі, тобто вогнепальна зброя, у тому числі і гладкоствольна для полювання, а також холодна зброя.

Під застосуванням зброї необхідно розуміти як використання її для ураження живої цілі, так і погрозу застосувати її за цільовим призначенням. Погроза може виражатись у приведенні зброї до бойового стану, демонстрування її, що свідчить про готовність винного застосувати її.

Обов’язковою умовою кваліфікації за ч. 3 ст. 424 КК є незаконність застосування зброї. Відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил Укр аїни застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час - у виняткових випадках, регламентованих Статутом гарнізонної і вартової служб Збройних Сил Укр аїни.

            Із суб’єктивної сторони перевищення влади та службових повноважень харак­теризується умисною формою вини.

            Про суб’єкт злочину див. коментар до ст. 423 КК.

            Про воєнний стан та бойову обстановку див. коментар до ст. 401 КК.